Algemene voorwaarden

Deze Algemene voorwaarden worden gebruikt door Meesterlijk Publiceren, statutair gevestigd aan het Kruisvaardersland 62, 3994 TN Houten.

Artikel 1 Definities

1.1 In de Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

• Opdrachtnemer: Meesterlijk Publiceren

• Opdrachtgever: (rechts)persoon die aan Opdrachtnemer een opdracht tot het uitvoeren van Activiteiten en/of het leveren van Producten verstrekt.

• Opdracht: alle Activiteiten die Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever in het kader van een Overeenkomst uitvoert en/of de levering van alle Producten die Opdrachtnemer aan Opdrachtgever in het kader van een Overeenkomst verzorgt.

• Activiteiten: al hetgeen Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever aan werkzaamheden uitvoert en/of (door derden) laat uitvoeren.

• Producten: alle ontwikkelde of geproduceerde zaken die Opdrachtnemer in opdracht van Opdrachtgever aan laatstgenoemde gaat leveren, levert of heeft geleverd.

• Offerte: een schriftelijke aanbieding van Opdrachtnemer met daarin een omschrijving van de Activiteiten en/of Producten en de daaraan verbonden kosten.

• Overeenkomst: alle overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, niet beperkt tot overeenkomsten van opdracht.

• Opdrachtbevestiging: een schriftelijke bevestiging van de door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte en door Opdrachtnemer aanvaarde Opdracht tot het uitvoeren van Activiteiten en/of het leveren van Producten.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, Offertes, Opdrachtbevestigingen en Opdrachten van Opdrachtnemer en door Opdrachtnemer ingeschakelde derden, behoudens indien en voor zover van de inhoud van deze Algemene voorwaarden in een door de betrokken partijen ondertekende schriftelijke overeenkomst wordt afgeweken.

2.2 De toepasselijkheid van Algemene voorwaarden van Opdrachtgever is uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

2.3 Na beëindiging van de Overeenkomst blijven de Algemene voorwaarden van kracht voor de rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.

Artikel 3 Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 Een Overeenkomst komt tot stand na ontvangst door Opdrachtnemer van een Opdrachtbevestiging door Opdrachtgever, dan wel doordat Opdrachtnemer met zijn Opdracht ten behoeve van Opdrachtgever op diens mondelinge verzoek is gestart.

3.2 Een Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van verleende Opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst

4.1 Bij uitvoering van de Opdracht neemt Opdrachtnemer de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte redelijke eisen en wensen zoveel mogelijk in acht.

4.2 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat alle gegevens en bescheiden, welke Opdrachtnemer nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende Opdracht, tijdig en in de door Opdrachtnemer gewenste vorm en wijze aan Opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld.

4.3 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Opdrachtnemer onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die voor de correcte uitvoering van de Opdracht van belang kunnen zijn.

4.4 Tenzij uit de aard van de Opdracht anders voortvloeit is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze afkomstig zijn van derden.

4.5 De uit de vertraging in de uitvoering van de Opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verzochte gegevens, bescheiden, faciliteiten en/of personeel zijn voor rekening van Opdrachtgever.

4.6 Opdrachtnemer is bevoegd en gerechtigd om de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de Overeenkomst aan derden op te dragen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

4.7 Opdrachtnemer is gerechtigd de Activiteiten en/of Producten in hun geheel dan wel achtereenvolgens in gedeelten uit te voeren respectievelijk (op) te leveren. In het laatste geval is Opdrachtnemer gerechtigd elke deeluitvoering of deel(op)levering afzonderlijk aan de Opdrachtgever te factureren. Indien de Opdrachtgever met betaling van een deel uitvoering of deel(op)levering in gebreke blijft, is Opdrachtnemer gerechtigd de Overeenkomst, voor zover deze nog niet door haar is uitgevoerd, zonder rechtelijke tussenkomst en zonder enige ingebrekestelling van de Opdrachtgever te ontbinden, met behoud van het recht op schadevergoeding.

4.8 Indien de aan de uitvoering van de Overeenkomst voor de Opdrachtnemer verbonden kosten toenemen als gevolg van buiten haar invloedssfeer liggende omstandigheden, is Opdrachtnemer gerechtigd deze kosten aan Opdrachtgever door te berekenen. Indien daardoor de door de Opdrachtgever verschuldigde prijs niet meer dan vijf procent (5%) stijgt, is de Opdrachtgever niet gerechtigd de Overeenkomst op die grond te beëindigen.

Indien daardoor de door de Opdrachtgever verschuldigde prijs met meer dan vijf procent (5%) stijgt, is Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst op die grond met onmiddellijke ingang op te zeggen, zulks onder gehoudenheid tot vergoeding van de reeds door Opdrachtnemer gemaakte kosten en gederfde winst naar rato van het stadium van voltooiing van de Opdracht. De ontbinding door de Opdrachtgever kan slechts plaatsvinden door middel van een aangetekend schrijven en dient Opdrachtnemer te hebben bereikt binnen vijf werkdagen nadat de Opdrachtnemer de prijsverhoging schriftelijk aan de Opdrachtgever kenbaar heeft gemaakt.

4.9 Meerkosten, voortvloeiend uit door de Opdrachtgever gewenste wijzigingen in en/of aanvullingen op de oorspronkelijk overeengekomen Activiteiten en/of Producten, zullen aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 5 Intellectueel eigendom en andere rechten

5.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen blijven alle rechten, inclusief doch niet beperkt tot de intellectuele eigendomsrechten, met betrekking tot alle door de Opdrachtnemer respectievelijk de door deze ingeschakelde derden ontwikkelde, vervaardigde en/of geleverde Producten en verrichte Activiteiten te allen tijde eigendom van de Opdrachtnemer dan wel van de door deze ingeschakelde derden en/of derde rechthebbenden.

5.2 Indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik maakt van door de Opdrachtgever verstrekte teksten, ideeën, titels, namen, ontwerpen, concepten, et cetera garandeert Opdrachtgever dat Opdrachtnemer deze in het kader van de Overeenkomst vrij mag gebruiken en verveelvoudigen en vrijwaart de Opdrachtgever Opdrachtnemer tegen alle aanspraken in verband met eventueel daarop rustende intellectuele en/of industriële eigendomsrechten.

5.3 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen mag Opdrachtgever (studie)materiaal dat door Opdrachtnemer aan hem ter beschikking is gesteld niet, in welke vorm ook, (doen of laten) vermenigvuldigen, openbaar maken, distribueren en/of tegen vergoeding beschikbaar stellen aan derden.

5.4 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is het Opdrachtgever verboden wijzigingen of aanpassingen van welke aard dan ook aan te (doen of laten) brengen in het (studie)materiaal, dat aan Opdrachtgever door Opdrachtnemer ter beschikking is gesteld.

5.5 In geval van overtreding door Opdrachtgever van één of meer bepalingen van dit artikel verbeurt Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een dadelijk, zonder sommatie of ingebrekestelling, opeisbare boete van € 50.000,-- (zegge: vijftigduizend Euro) per overtreding, vermeerderd met € 5.000,-- (zegge: vijfduizend Euro) voor iedere dag dat een ingegane overtreding voortduurt, zulks onverminderd het recht van Opdrachtnemer om staking van het onrechtmatig handelen te vorderen en onverminderd het recht van Opdrachtnemer om naast de aldus verbeurde boete aanspraak te maken op integrale schadevergoeding. Deze boete treedt uitdrukkelijk niet in de plaats van de aanvullende en/of vervangende schadevergoeding die Opdrachtgever aan Opdrachtnemer is verschuldigd op grond van de wet (als bedoeld in artikel 6.92 lid 2 BW).

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud

6.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 5 van deze Algemene voorwaarden behoudt Opdrachtnemer zich de eigendom voor van alle Producten, inclusief (studie)materialen voor zover zij het resultaat zijn van Activiteiten door Opdrachtnemer, tot het moment van volledige betaling van wat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer is verschuldigd, inclusief eventuele boetes, rentes en andere kosten.

Artikel 7 Betaling

7.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende facturen schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op. Bij gebreke van betaling binnen de geldende betalingstermijn, raakt de Opdrachtgever van rechtswege en derhalve zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. In dat geval is Opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling, over het verschuldigde wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat Opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom en rente, onverminderd het recht van Opdrachtnemer de werkelijke buitengerechtelijke kosten die dit bedrag te boven gaan, te vorderen. De gerechtelijke kosten omvatten de volledige door Opdrachtnemer gemaakte kosten, ook indien deze het wettelijke liquidatietarief te boven gaan.

7.2 Indien Opdrachtgever geen gebruik maakt van de Activiteiten en/of Producten van de Opdrachtnemer, is de Opdrachtgever onverminderd verschuldigd aan zijn betalingsverplichting te voldoen.

Artikel 8 Reclame

8.1 Opdrachtgever is verplicht de door Opdrachtnemer uitgevoerde Activiteiten en geleverde Producten onmiddellijk na (op)levering te controleren.

8.2 Gebreken dienen binnen veertien dagen nadat Opdrachtgever het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken schriftelijk bij Opdrachtnemer te worden gemeld, bij gebreke waarvan de rechten van Opdrachtgever ter zake vervallen.

8.3 Reclames ten aanzien van facturen dienen onder opgaaf van redenen schriftelijk, binnen zeven dagen na factuurdatum bij Opdrachtnemer te worden ingediend, bij gebreke waarvan de rechten van de Opdrachtgever ter zake vervallen.

8.4 In geval van tijdig gemelde terechte reclames zullen de betreffende gebreken worden rechtgezet, gerepareerd of vervangen ofwel aan Opdrachtgever worden gecrediteerd, zulks ter keuze van Opdrachtnemer.

8.5 Reclames zoals bedoeld in dit artikel schorten de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever niet op.

Artikel 9 Geheimhouding

9.1 Opdrachtnemer en Opdrachtgever dragen er zorg voor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze vertrouwelijk zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

9.2 De in het eerste lid van dit artikel vermelde geheimhouding geldt ook na beëindiging van de opdracht.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 Opdrachtnemer zal de werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van Opdrachtnemer kan worden verwacht.

10.2 Indien een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Opdrachtnemer is, behoudens opzet of grove schuld zijnerzijds, evenmin aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, die Opdrachtgever of een derde mocht lijden en die is ontstaan bij of ten gevolge van de uitvoering van de overeengekomen opdracht door Opdrachtnemer.

10.3 Indien Opdrachtgever aantoont schade te hebben geleden door opzet of grove schuld van Opdrachtnemer, is Opdrachtnemer voor die schade aansprakelijk tot maximaal het bedrag van het honorarium dat Opdrachtnemer in het kader van de desbetreffende Opdracht heeft ontvangen. Bij een opdracht met een langere doorlooptijd dan een half jaar geldt een beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het honorarium dat Opdrachtnemer in het kader van de desbetreffende Opdracht over de laatste 6 maanden heeft ontvangen.

10.4 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor vorderingen van derden tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.

10.5 Opdrachtnemer is nimmer gehouden tot vergoeding van indirecte schade van Opdrachtgever, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst en bedrijfsstagnatie.

10.6 Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer wegens opzet of grove schuld ontstaat slechts indien Opdrachtgever Opdrachtnemer onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn gesteld wordt ter zuivering van de tekortkoming en waarbij Opdrachtnemer binnen die termijn tekortschiet in het nakomen van zijn verplichtingen. Opdrachtgever dient bij de ingebrekestelling zo gedetailleerd mogelijk de tekortkoming en de wensen voor zuivering daarvan te omschrijven, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te handelen.

10.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Opdrachtnemer meldt, doch uiterlijk één maand nadat Opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken.

10.8 De in dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van de door Opdrachtnemer voor de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde derden, die derhalve hierdoor een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperking kunnen doen.

Artikel 11 Onvoorziene omstandigheden

11.1 Indien zich na de totstandkoming van een Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever omstandigheden voordoen of openbaren die Opdrachtnemer ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst onbekend waren en als gevolg waarvan Opdrachtnemer zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever niet tijdig en/of volledig kan nakomen, treedt Opdrachtnemer niet in verzuim en is hij gerechtigd zijn verplichtingen op te schorten.

11.2 Indien ten gevolge van de in lid 1 van dit artikel vermelde omstandigheden nakoming door Opdrachtnemer blijvend onmogelijk is, heeft Opdrachtnemer het recht te vorderen dat de Overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering daarvan door haar mogelijk wordt, tenzij zulks in de gegeven omstandigheden in redelijkheid niet van de Opdrachtgever gevraagd kan worden en ontbinding gerechtvaardigd is. In laatstgenoemd geval wordt de tussen partijen gesloten Overeenkomst ontbonden zonder dat Opdrachtgever deswege enig recht op schadevergoeding kan doen gelden.

Artikel 12 Toepasselijk recht

12.1 Op alle door Opdrachtnemer gesloten Overeenkomsten, alsmede de eventuele geschillen die daaruit voortvloeien is Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen in het kader van Overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de rechtbank Midden-Nederland, tenzij Opdrachtnemer ervoor kiest de zaak aanhangig te maken voor de rechter van de woonplaats van Opdrachtgever of een andere ingevolge de wet relatief bevoegde rechter.

Naar boven