Onze diensten

Conceptontwikkeling

Goede leermiddelen beginnen bij de ontwikkeling van een concept. In een goed concept komt de onderwijsvisie van de organisatie op heldere wijze tot uitdrukking. Aan de hand van dit concept worden de pedagogisch-didactische uitgangspunten van het vak of leergebied ingevuld.

In samenspraak met onze klanten maken wij een concept voor de te ontwikkelen eigen leermiddelen, waarin niet alleen nauwkeurig beschreven wordt welke elementen van de onderwijsvisie op welke wijze hun beslag krijgen, maar ook:

  • welke vorm voor de leermiddelen gekozen wordt (papier, digitaal of een combinatie) 
  • uit welke onderdelen het lesmateriaal bestaat (bronnen, opdrachten, handleiding, studiewijzer, etc.) 
  • hoe de structuur eruit ziet (met welke vaste indeling/opbouw van een thema, hoofdstuk, lesbrief, etc.)
  • aan welke (op de onderwijsvisie afgestemde) pedagogisch-didactische eisen de verschillende onderdelen binnen de structuur moeten voldoen
  • hoe gegarandeerd wordt dat de te behandelen eenheden (kerndoelen, eindtermen, werkprocessen, etc.) verantwoord en evenwichtig over de leermiddelen worden verspreid 
  • welke werkvormen ingezet worden en hoe deze gevarieerd aangeboden worden binnen de leermiddelen.

Door middel van heldere en concrete beschrijvingen bieden wij leermiddelenontwikkelaars houvast en komen op efficiënte wijze leermiddelen tot stand waarmee het niet alleen prettig lesgeven zal zijn, maar waarmee ook het leerproces effectief zal verlopen. 

Projectleiding

Bij leermiddelenontwikkeling komt veel kijken, zowel inhoudelijk en pedagogisch-didactisch als organisatorisch en procesmatig. 

Omdat wij ervaring hebben met projectleiding op het gebied van professionele leermiddelenontwikkeling, in de regel binnen een educatieve uitgeverij, en bovendien het onderwijs goed kennen, zijn wij in staat om onze klanten op vakkundige wijze de zorg voor een ontwikkeltraject uit handen te nemen. 

Redactie

De meeste docenten zijn bedreven in het bedenken van leuke en leerzame opdrachten. Toch vindt niet iedereen het even eenvoudig om lesideeën helder, consequent gestructureerd en met inachtneming van pedagogisch-didactische uitgangspunten uit te werken tot een goed bruikbaar leermiddel. 

Daarnaast wordt steeds vaker lesmateriaal ontwikkeld voor digitaal gebruik, waarbij weer andere ‘schrijfprincipes’ gelden dan voor papieren leermiddelen. Digitale lesmateriaalontwikkeling vraagt dan ook om specifieke kennis en vaardigheden.

Bij ontwikkelwerkzaamheden binnen een team speelt tot slot vaak mee dat stijlen en/of formuleringen niet altijd op elkaar afgestemd zijn, of dat de accenten onderling anders liggen, waardoor ongewenste verschillen binnen het lesmateriaal kunnen ontstaan. 

Wij beschikken over vakkundige educatieve redacteuren. Zij kennen het onderwijs door en door en redigeren op professionele wijze zowel papieren als digitale leermiddelen. Kortom, hun inzet garandeert dat het zelfontwikkelde lesmateriaal van onze klanten een heldere en consequent doorgevoerde (didactische) structuur biedt, geen taalfouten bevat, voor de doelgroep prettig leesbaar is en eenheid van stijl vertoont. 

Schrijfbegeleiding

Naast de mogelijkheden tot redactie bieden wij ook praktische, ‘on the job’-begeleiding bij het schrijven. Afhankelijk van de wensen van onze klanten varieert deze begeleiding van één of twee workshops op locatie aan de hand van een casus uit de praktijk of feedback op ontwikkeld materiaal per e-mail tot een intensieve training in het kader van professionalisering.

Grafische vormgeving

Wij voorzien leermiddelen, zowel in papieren als in digitale vorm, van een professionele educatieve vormgeving, die niet onderdoet voor de vormgeving van leermiddelen van educatieve uitgeverijen. Bovendien verwerken wij desgewenst het logo en de huisstijl(elementen) van onze klanten, en houden wij rekening met specifieke wensen. Wij zorgen ervoor dat de content er niet alleen overzichtelijk uitziet, maar dat hij tevens in didactisch opzicht volledig tot zijn recht komt. Op deze wijze draagt onze vormgeving bij aan het optimaliseren van het leerproces. 

Technische realisatie

(Onderwijs)organisaties die hun zelfontwikkelde leermiddelen in eigen beheer willen uitgeven kunnen deze leermiddelen eenvoudig via ons laten printen on demand (POD’en), als e-book publiceren en/of in een (interactieve) digitale omgeving beschikbaar maken.

Printing on demand (POD)

Printing on demand is een procedé waarbij full colour- of zwart-wituitgaven van uitstekende kwaliteit tot stand komen. Allerlei producttypes (boeken, losbladige systemen, ringbanden, etc.) en formaten kunnen geleverd worden. Bij printing on demand worden geen vaste oplages geproduceerd: er wordt per bestelling geprint, waardoor geen (kostbare) voorraden hoeven te worden aangelegd. 

E-books

Ook kunnen wij van leermiddelen een e-book maken, te downloaden voor gebruik op pc/laptop, tablet/iPad, smartphone/iPhone of e-reader.

Leermiddelen in een digitale (interactieve) omgeving

Sommige leermiddelen komen het best tot hun recht in een digitale (interactieve) omgeving. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van functies zoals arrangeren en bewerken, nakijken, voortgangsmonitoring, etc.

Wij bieden niet alleen een aantal omgevingen met kant-en-klare digitale mogelijkheden, maar kunnen ook systemen aan specifieke eisen of wensen laten aanpassen of op maat laten bouwen.

Distributie

(Onderwijs)instellingen en hun leerlingen, studenten of cursisten kunnen geprinte uitgaven, e-books en/of digitale licenties eenvoudig bestellen en ontvangen via (een afgeschermd gedeelte van) onze site. Daarnaast is het mogelijk om het bestellen te laten verlopen via de eigen website van de (onderwijs)instelling. Tevens behoort levering via de schoolboekhandel tot de mogelijkheden.

Wij streven ernaar met snelheid te leveren: POD-uitgaven worden in de regel maximaal 7 dagen na bestelling geleverd. E-books en activatiecodes voor digitale licenties zijn na betaling meteen te downloaden.

Marketing

Voor klanten die hun leermiddelen ook buiten de eigen organisatie onder de aandacht willen brengen verzorgen wij desgewenst de marketing en sales. 

Kwaliteitsscan

Heb je zelf lesmateriaal ontwikkeld en wil je inzicht krijgen in de sterke en zwakke punten ervan? Vraag dan onze kwaliteitsscan aan! Deze kwaliteitsscan is een analyse van (een deel van) jouw lesmateriaal, waarbij wij een aantal belangrijke aspecten onder de loep nemen, zoals structuur, taalgebruik, didactiek, dekking van kerndoelen/eindtermen/werkprocessen, aansluiting bij de schoolvisie, lay-out/vormgeving en gebruik van beeld en/of geluid. Van onze analyse ontvang je een rapport met bevindingen en waar nodig concrete, eenvoudig toepasbare suggesties om jouw lesmateriaal te verbeteren.

Overige

Ook indien er binnen (onderwijs)organisaties behoefte bestaat aan een vorm van ondersteuning die samenhangt met leermiddelenontwikkeling en –publicatie maar die hierboven niet genoemd wordt, zoals advisering bij implementatietrajecten of de uitvoering van een ‘train the trainer’-programma, denken wij graag mee over een passend dienstenaanbod.

Naar werkwijze

Naar boven