Onze diensten

Conceptontwikkeling

Goede leermiddelen beginnen bij de ontwikkeling van een concept. In een goed concept komt de onderwijsvisie van de organisatie op heldere wijze tot uitdrukking en worden de bij de onderwijsvisie passende pedagogisch-didactische uitgangspunten verankerd.

In nauw overleg met onze opdrachtgever zorgen wij voor de totstandkoming van een leermiddelenconcept waarin niet alleen beschreven wordt welke elementen van de onderwijsvisie op welke wijze hun beslag krijgen, maar ook:

  • welke vorm voor de leermiddelen gekozen wordt (papier, digitaal of een combinatie); 
  • uit welke onderdelen het lesmateriaal bestaat (bronnen, opdrachten, handleiding, studiewijzer, etc.); 
  • hoe de structuur eruit ziet (met welke vaste indeling/opbouw van een thema, hoofdstuk, lesbrief, etc.);
  • aan welke (op de onderwijsvisie afgestemde) pedagogisch-didactische eisen de verschillende onderdelen binnen de structuur moeten voldoen;
  • hoe gegarandeerd wordt dat de te behandelen eenheden (kerndoelen, eindtermen, werkprocessen, etc.) verantwoord en evenwichtig over de leermiddelen worden verspreid; 
  • welke werkvormen ingezet worden en hoe deze gevarieerd aangeboden worden binnen de leermiddelen.

Door middel van heldere en concrete beschrijvingen bieden wij leermiddelenontwikkelaars houvast en komen op efficiënte wijze leermiddelen tot stand waarmee het niet alleen prettig lesgeven zal zijn, maar waarmee ook het leerproces effectief zal verlopen. 

Projectleiding

Bij leermiddelenontwikkeling komt veel kijken, zowel inhoudelijk en pedagogisch-didactisch als organisatorisch en procesmatig. 

Vanuit onze jarenlange ervaring met projectleiding op het gebied van leermiddelenontwikkeling, zowel bij onderwijsinstellingen als bij educatieve uitgeverijen, zijn wij in staat om onze opdrachtgevers op vakkundige wijze de zorg voor een ontwikkeltraject uit handen te nemen. 

Redactie

De meeste docenten zijn goed in het bedenken van leuke en leerzame opdrachten. Toch vindt niet iedereen het even eenvoudig om lesideeën helder, consequent gestructureerd en met inachtneming van pedagogisch-didactische uitgangspunten uit te werken tot een goed bruikbaar leermiddel. 

Bovendien wordt steeds vaker lesmateriaal ontwikkeld voor digitaal gebruik, waarbij weer andere schrijfprincipes gelden dan voor papieren leermiddelen. Digitale lesmateriaalontwikkeling vraagt dan ook om specifieke kennis en vaardigheden.

Bij ontwikkelwerkzaamheden binnen een team speelt tot slot vaak mee dat stijlen en/of formuleringen niet altijd op elkaar afgestemd zijn, of dat de accenten onderling anders liggen, waardoor ongewenste verschillen binnen het lesmateriaal kunnen ontstaan. 

Onze educatieve redacteuren zijn niet alleen vakkundig op het gebied van taal, maar ook in pedagogisch-didactisch opzicht. Zij verzorgen op professionele wijze de redactie van zowel papieren als digitale leermiddelen. 

Schrijfbegeleiding

Naast ondersteuning in de vorm van redactie bieden wij ook praktische, 'on the job’-begeleiding bij het schrijven. Afhankelijk van de wensen van een opdrachtgever kan deze begeleiding variëren van één of twee sessies (op locatie of online) tot een intensief begeleidingstraject in het kader van professionalisering.

Vormgeving

Goed vormgegeven lesmateriaal ziet er niet alleen netjes en voor de gebruikers aantrekkelijk uit, maar draagt bovendien bij aan een optimaal verloop van het leerproces. Zo maakt vormgeving het immers mogelijk om de structuur van lesmateriaal inzichtelijk te maken, waardoor de stof beter zal beklijven. Onze educatieve vormgevers voorzien lesmateriaal van een professionele vormgeving die recht doet aan alle principes van het effectief leren, of het nu gaat om leermiddelen op papier of in digitale vorm. Ook kunnen zij desgewenst logo en huisstijl(elementen) in de vormgeving verwerken en rekening houden met andere specifieke eisen en wensen van onze opdrachtgevers. 

Technische realisatie

Als je als (onderwijs)organisaties je zelfontwikkelde leermiddelen in eigen beheer wilt uitgeven kun je deze leermiddelen eenvoudig via ons laten printen on demand (POD’en), als e-book publiceren en/of in een (interactieve) digitale omgeving beschikbaar maken.

Printing on demand (POD)

Printing on demand is een procedé waarbij fullcolour- of zwart-wituitgaven van uitstekende kwaliteit tot stand komen. Allerlei producttypes (boeken, losbladige systemen, ringbanden, etc.) en formaten kunnen geleverd worden. Bij printing on demand worden geen vaste oplages geproduceerd: er wordt per bestelling geprint, waardoor geen (kostbare) voorraden hoeven te worden aangelegd. 

E-books

Ook kunnen wij van leermiddelen een e-book maken, te downloaden voor gebruik op pc/laptop, tablet/iPad, smartphone/iPhone of e-reader.

Leermiddelen in een digitale (interactieve) omgeving

Sommige leermiddelen komen het best tot hun recht in een digitale (interactieve) omgeving. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van functies zoals arrangeren en bewerken, nakijken, voortgangsmonitoring, etc.

Wij kunnen desgewenst, op onafhankelijke wijze, advies geven over de aanschaf van digitale (interactieve) omgevingen.

Marketing

Voor klanten die hun leermiddelen ook buiten de eigen organisatie onder de aandacht willen brengen verzorgen wij desgewenst de marketing en sales. 

Kwaliteitsscan

Heb je zelf lesmateriaal ontwikkeld en wil je inzicht krijgen in de sterke en zwakke punten ervan? Vraag dan onze kwaliteitsscan aan! Deze kwaliteitsscan is een analyse van (een deel van) jouw lesmateriaal, waarbij wij een aantal belangrijke aspecten onder de loep nemen, zoals structuur, taalgebruik, didactiek, dekking van kerndoelen/eindtermen/werkprocessen, aansluiting bij de schoolvisie, lay-out/vormgeving en gebruik van beeld en/of geluid. Van onze analyse ontvang je een rapport met bevindingen en waar nodig concrete, eenvoudig toepasbare suggesties om jouw lesmateriaal te verbeteren.

Overige diensten

Ook indien er binnen (onderwijs)organisaties behoefte bestaat aan een vorm van ondersteuning die samenhangt met leermiddelenontwikkeling en –publicatie maar die hierboven niet genoemd wordt, zoals advisering bij implementatietrajecten of de uitvoering van een ‘train the trainer’-programma, denken wij graag mee over een passend dienstenaanbod.

Naar onze werkwijze

Naar onze cursussen

Naar boven