Copyright en disclaimer

De intellectuele eigendomsrechten van alle informatie op deze website, in welke vorm dan ook, liggen bij Meesterlijk Publiceren of diens licentiegevers. tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

Meesterlijk Publiceren heeft voor zo ver mogelijk de rechten met de oorspronkelijke makers geregeld of anderszins afspraken gemaakt voor het gebruik van het materiaal op deze site. Wie zich niettemin eigenaar acht van materiaal op deze site zonder dat daarvoor afspraken zijn gemaakt, verzoeken wij contact op te nemen met Meesterlijk Publiceren zodat het materiaal direct kan worden verwijderd of een passende regeling kan worden getroffen.

Downloaden, herpublicatie, hertransmissie, reproductie of enig ander gebruik van de afbeeldingen van deze site is verboden. Van de overige informatie op deze site mag niets worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, scannen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Meesterlijk Publiceren.

Meesterlijk Publiceren besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op zijn website. Toch kan het voorkomen dat de informatie onvolkomenheden bevat. Meesterlijk Publiceren kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de informatie op zijn website of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die op deze website worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend. 
Meesterlijk Publiceren garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van de website. De informatie die op onze website wordt verstrekt, kan op elk moment zonder voorafgaande mededeling of verplichting worden gewijzigd.

Naar boven